AYAT-AYAT MUAMALAH DAN IBADAH DALAM AL-QUR’AN - Makalah Komplit

Makalah Komplit adalah situs penyedia Karya Ilmiah yang mengunakan refrensi Ilmiah dan terpercaya

AYAT-AYAT MUAMALAH DAN IBADAH DALAM AL-QUR’AN

AYAT-AYAT MUAMALAH DAN IBADAH DALAM AL-QUR’AN
Ayat-ayat muamalah dan ibadah dalam alqur’an, saya kira tema ini penting untuk saya share kembali, karna banyak saat ini semua tidak berlandaskan al-qur’an, tetapi dalam tema Ayat-ayat muamalah dan ibadah dalam alqur’an, ada sedikit kekurangan, yaitu saya sengaja tidak mencantumkan daftar pustakanya.

AYAT-AYAT MUAMALAH DAN IBADAH DALAM AL-QUR’AN

BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang
Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan terlepas dengan muamalah, adapun mumalah sendiri itu sudah melekat pada diri setiap manusia yang hidup dibumi ini. Muamalah sendiri itu banyak sekali cakupannya (seperti haji, sholat, zakat, dan lain sebagainya). Setiap orang muslim pasti sudah pernah melakukan sholat, ibadah haji, ibadah melakukan zakat dan lain sebagainya. Maka dari pada itu disini saya sedikit akan menbahas masalah tersebut.

Dalam pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas mandiri yang diberikan dosen kepada penulis yang berjudul “Ayat-ayat Muamalah dan Ibadah Dalam Al-Qur’an” dimana disini akan dijelaskan secara singkat dan ringkas tentang ayat-ayat muamalah dan ibadah dalam Al-Qur’an tersebut.

BAB II
PEMBAHASAN

AYAT-AYAT MUAMALAH DAN IBADAH DALAM AL-QUR’AN

A.    PENGERTIAN MUAMALAH

Muamalah berasal dari kata al-‘amalu yang merupakan istilah yang digunakan untuk mengungkapkan semua perbuatan yang dikehendaki mukallaf. Muamalah mengikuti pola muqo’alah yang bermakna bergaul. Menurut bahasa muamalah adalah istilah yang digunakan untuk permasalahan selain ibadah.

Ibadah wajib berpedoman pada sumber ajaran Al-Qur’an dan As-Sunnah, yaitu harus ada  contoh (tatacara dan praktek) dari Nabi Muhammad SAW. Ibadah ini antara lain meliputi shalat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan masalah mu’amalah (hubungan kita dengan sesama manusia dan lingkungan), masalah-masalah dunia, seperti makan dan minum, pendidikan, organisasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi, berlandaskan pada prinsip selama tidak ada larangan yang tegas dari Allah swt dan Rasul-Nya.

Dalam ibadah, sangat penting untuk diketahui apakah ada suruhan atau contoh tatacara, atau aturan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apabila hal itu tidak ada, maka tidakan yang kita lakukan dalam ibadah itu akan jatuh kepada bid’ah dan setiap perbuatah bid’ah adalah sesat (dhalalah).

B.     AYAT-AYAT MUAMALAH
Dalam melakukan perniagaan, Allah SWT. Juga telah mengatur adab yang perlu  dipatuhi dalam perdagangan, dimana apabila telah datang waktunya untuk beribadah, aktivitas perdagangan perlu ditinggalkan untuk beribadah kepada Allah SWT seperti firman Allah SWT yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya :“Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik pemberi rezki.” (Q.S. Al-Jumu’ah: 11).

Dan dalam ayat lain seperti surat An-Nur: 37, dijelaskan bagaimana orang tidak lalai dalam mengingat Allah SWT hanya karena perniagaan dan jual beli.

Artinya : “Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.” (Q.S. An-Nur: 37).

C.    PENGERTIAN IBADAH
Pengertian ibadah secara bahasa (etimologi) berarti merendahkan diri serta  tunduk. Sedangkan menurut Syara’ (terminology), ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Definisi itu antara lain adalah sebagai berikut:

1.    Ibadah adalah taat kepada Allah SWT. Dengan melaksanakan perintah-Nya melalui lisan para Rasul-Nya.
2.    Ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tunduk yang  paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah (kecintaan) yang paling tinggi.
3.    Ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza Wa Jalla, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang dhahir maupun yang bathil. Yang ketiga ini adalah definisi yang paling lengkap.

D.    AYAT-AYAT IBADAH

Adapun ayat-ayat  ibadah adalah sebagai berikut, seperti dibawah ini: Artinya “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. Aku tidak menghendaki rezki sedikitpun dari mereka dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi-Ku makan. Sesungguhnya Allah Dialah Maha pemberi rezki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.” (Q.S. Adz-Dzaariyaat: 56-58).

Artinya : “Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Al masih putera Maryam, Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.” (Q.S. At-Taubah: 31).

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.” (Q.S. Al-Baqarah: 172).

BAB III
KESIMPULAN

Dari pembahasan makalah diatas, maka dapat  saya simpulkan bahwa  dalam ayat-ayat muamalah ini manusia tidak terlepas dengan ibabadah, seperti puasa, zakat, haji,  dan shalat baik sholat wajib lima waktu maupun sholat sunnah yang dikerjakan sesudah dan sebelum sholat wajib.

Sedangkan masalah mu’amalah (hubungan kita dengan sesama manusia dan lingkungan), masalah-masalah dunia, seperti makan dan minum, pendidikan, organisasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi, berlandaskan pada prinsip selama tidak ada larangan yang tegas dari Allah swt dan Rasul-Nya.

0 Komentar untuk "AYAT-AYAT MUAMALAH DAN IBADAH DALAM AL-QUR’AN"
Back To Top