Makalah Komplit adalah situs penyedia Karya Ilmiah yang mengunakan refrensi Ilmiah dan terpercaya

Hadist Ahkam ; Pengertian Iman, Islam, Ikhsan dan Hari Kiamat

BAB II
PEMBAHASAN MASALAH
Pengertian Iman, Islam, Ikhsan dan Hari Kiamat

A.    Pengertian Iman, Islam, Ikhsan dan Hari Kiamat

Bagi setiap manusia diwajibkan oleh Allah meyakini dengan seenuh hati bahwa sesungguhnya tidak ada tuhan yang pantas disembah melainkan Allah, dalam sebuah hadits disebutkan:

ر وى عن عمر رضي الله عنه قا ل بينما نحن جلو س عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ طلع علينا رجل شد يــد بيا ض الثيا ب شد يد سواد الشعـر لا ير ى عليه اثر السفر ولا يعـر فه منا احد حتى جلس إلى النبى صلى الله عليه وسلم فا سند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كـفيه على فخذيه وقا ل يا محمد اخبر ني عن الا سلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد ر سول الله وتقيم الصلاة وتؤ تي الزكا ة وتصوم رمضا ن وتحج البيت ان استطعت إليه سبيلا قل فجعنا له يسآ له ويصدقه قال فاخبر ني عن الا يما ن قال ان تؤ من بالقد ر خيره وشره فال صدقت فاخبر ني عن الاحسا ن قال عن تعبد الله كانك تراه فانك يراك قال فاجبرني عن الساعة قال ما المسئول عنها بأ علم من السا ئل قال فاخبرني عن  اما رتها قال أن تلد الا مت ر بتها وان تر الحفا ة العراة العا لة رعاء الشاء يتطاولون في البنيا ن ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر اتد ري من السائل
قلت الله ورسوله أعلم قال فانه جبريل اتا كم يعلمكم دينكم ( روه مسلم )

    Dari Umar RA di berkata : “tatkala kami tengah duduk bersama Rasulullah Saw tiba-tiba dating seorang lelaki yang mengenakan pakaian sangat putih, berambut sangat hitam, tidak Nampak padanya tanda-tanda bahwa di seorang yang sedang safar dan tak ada seorang pun dari kami yang mengenali orang tersebut. 

Dia lalu duduk dihadapan Nabi Saw dengan  menempelakan lututnya ke lutut beliau dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha beliau. Setelah itu dia bertanya” wahai Muhammad, tolong beri tahukan kepadaku apa itu Islam?” Rasulullah Saw lalu menjawab: Islam  adalah engkau bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak untuk diibadahi, kecuali  Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan  Allah; engkau mendirikan sholat; engkau menunaikan zakat; engkau berpuasa pada bulan Ramadhan; dan engkau menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika mampu. “Dia berkata: Engkau benar”. Kami merasa heran sebab dia bertanya, namun dia juga yang membenarkannya. Dia berkata lagi: “tolong beritahukan kepadaku apa itu Iman?” Rasl menjawab: “Iaman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, hari akhir; dan engkau beriman kepada qadar Allah, yang baik maupun yang  buruk”. Dia pun lalu berkata: “Engkau benar”. Dia bertanya lagi: “tolong beritahukan kepadaku apa itu ihsan?” Rasul menjawab: “Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihat-Nya, dan jika engkau tak bisa melihatnya, engkau yakin bahwa Allah pasti melihatmu”. 

Selanutnya, dia berkata: Tolong beritahukan aku kapan datangnya hari kiamat.” Rasul menjawab: ”yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. “Dia berkata lagi: “kalau begitu, tolong beritahukan aku tanda-tanda hamper hari tibanya  kiamat. Rasul menjawab: “Tand-tandanya adalah ketika budak wanita telah melahirkan tuannya; ketika engkau telah menyaksikan orang-orang yang sangat fakir telah bermegah-megahan dalam membangun tempat tinggal. Selanjutnya, ornag tersebut meniggalkan kami. Tidak lama berselang, Rasul lalu bertanya kepadaku: “Wahai Umar, tahukah engkau siapa laki-laki yang bertanya tadi?” Aku menjawab: “Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu, Rasul menjawab: “Dia adalah Jibril yang sengaja mendatangi kalian untuk mengajarkan agama kalian.” (HR. Muslim)

Maksud budak wanita telah melahirkan tuannya adalah seorang anita telah melahirkan anak tuannya dari hubungan pergundikan dan sudah membudayakan hal ini. Sebab jika tidak dikatakan membudaya, kejadian seorang wanita yang melahirkan anak tuannya dari hubungan pergundikan sudah pernah terjadi baik pada zaman Nabi Saw masih ada, zaman sahabat, maupun zaman sesudah mereka.


B.    Dasar-dasar agama Islam

عن ا بن عمر رضي الله عنه عنهما عن النبي صلى لله عليه وسلم قال : بني الاسلا على خمس : على ان يو حدالله ، واقا م الصلاة ، و إ يتاء الزكا ة ، و صيا م رمضا ن ، والحج . فقال رجل : الحج ، وصيا م رمضا ن ؟ فقال : لا صيم رمضا ن و الحج هكذ ا سمعته من رسول الله سلى الله عليه وسلم

Diriwayatkan dari Ibnu umar RA dari Nabi Saw : Beliau bersabda Islam didirikan atas lima dasar : 1. Mengesakan Allah Swt, 2. Mendirikan Sholat, 3. Membayar Zakat, 4. Puasa Ramadhan, 5. Haji,  para sahabat bertanya “ apakah urutannya haji dulu puasa Ramadhan”. Rasulullah Saw  menjawab “tidak puasa Ramadhan kemudian haji”. Demikianlah telah saya dengar dari Rasulullah Saw.

C.    Berkurangnya Iman karena berkurangnya ketaatan

Dari sahabat Abdullah bin umar RA Rasulullah Saw bersabda wahai kaum wanita, bersekahlah kalian dan perbanyaklah kalian membaca istughfar sebab saya melihat kamu merupakan golongan terbesar dari penghuni neraka. Lantas seorang wanita bertanya: sebab apa kami menjadi golongan terbesar penghuni neraka ya rasulullah? Lalu rasul menjawab : karena kalian banyak mengutuk dan kafir (tidak bersyukur) kepada suami. Dan saya tidak melihat ada yang kurang akal dan agama bisa mengalahkan orang yang berakal selain kalian. Wanita itu bertanya pula : ya rasulullah apa bukti kekurangan akal dan agama kami? Lalu rasul mejawab, adapun bukti kekurangan akal kalian adalah kasaksian dua wanita sama dengan kesaksian satu laki-laki, sedangkan kekurangan agama kalian adalah tidak sholat dan tidak puasa dibulan ramadhan selama beberapa hari (ketika puasa).

D.    Malu dan bersih sebagian dari Iman

عن ا بى هر يرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صالله عليه وسلم الا يما ن بضع وسمعون ( او بضع وستون ) شعبه فا فضها قول لا اله الا الله وا د نها : إما سلة ل الاذى عن الطر يق ، والحياء من الاما ن .                                                                    
Diriwayatkan dari abi hurairah RA ia berkataRasulullah Saw bersabda : “Iman itu cabangnya ada 71 atau 61 cabang, yang paling utama menyingkirkan halangan dari jalan dan rasa malu adalah cabang dari iman”

عن ا بى مالك الحا رث بن عا مم الا شعر ى رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى  الله عليه وسلم ، الطهور الاما ن والحمد لله تملاء المزان و سبحان الله والحمد لله تملاء ن ا و قملاء ما بين السماء والارض والصلاة  نور الصلا ة الصد قة برهان والصبر ضياء والقرأن حجة لك او عليك كل النا س تغد د فبا ئع نفسه فمعسقها اومو بقها ( روه مسلم )     
Cinta sesama muslim sebagian dari iman

عن ابى حمزة انس بن ما لك رضي الله عنه حا دم رسول الله صلى عليه وسلم ، عن النبي صلى عليه وسلم قال لا يؤ من احدكم حتى لا يجب لاخيه ما يحب لنفسه ( روه البخا ر والمسلم )                                                                                                    
Diriwayatkan dari Abi amza anas bin malik RA. Dari nabi Muhammad Saw bersabda: “tidak dikatakan mukmin salah satu dari kamu semua sehingga dia cinta kepada saudaranya seperti dia cinta kepada dirinya sendir”.

BAB III
PENUTUP

A.    Simpulan
Iman        : ketauhidan (kepercayaan)
Islam        : aturan (syari’at)
Ikhsan        : cara beribadah
Hari Kiamat    : ada budak melahirkan tuannya, orang fakir bermegah- 
                        megahan membangun tempat tinggal (rumah)


B.    Saran dan Kritik
Akhirnya makalah ini sampai pada penutup dan terkhir yang ingin penulis sampaikan dari makalah ini bahwa penulis menyadari makalah kami masih sangatlah jauh dari kriteria makalah yang baik dan benar, dari itu kami tidak bosannya sangatlah mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna evaluasi pada makalah kami berikutnya. Dan semoga terselesainya makalah ini dapat memberi manfaat bagi kita semua terlebih bagi yang memanfaatkannya.

DAFTAR PUSTAKA
Imam Nawawi (peringkas : Syaikh Yusuf An Nabhani), Ringkasan Riyadhush Shalihin, Irsyad Baitus Salam : Bandung, 2006.
Mahalli, Ahmad Mujab, Hadits-Hadits Ahkam riwayat AsSyafi’I, raja Grafindo Persada : Jakarta, 2003.
Tag : makalah
0 Komentar untuk "Hadist Ahkam ; Pengertian Iman, Islam, Ikhsan dan Hari Kiamat"
Back To Top